Oma valokuva
SUOMEN KOMMUNISTISEN RYHMÄN (SKR) TARKOITUKSENA ON EDISTÄÄ TIETEELLISEN KOMMUNISMIN LEVIÄMISTÄ, OPISKELEMISTA JA SOVELTAMISTA. RYHMÄ HALUAA YHDISTÄÄ KAIKKIA JOTKA OVAT KIINNOSTUNEITA KOMMUNISMIN TEORIASTA, SEKÄ TÄMÄN PÄIVÄN KOMMUNISTISESTA LIIKKEESTÄ SUOMESSA JA MAAILMALLA. RYHMÄLLÄ EI OLE KYTKENTÖJÄ REKISTERÖITYNEISIIN PUOLUEISIIN. OTA YHTEYTTÄ SÄHKÖPOSTILLA.

torstai 2. lokakuuta 2014

TIIVISTELMÄ KOMMUNISTIEN AJATTELUSTA

KAPITALISMI - Kapitalismi on talousjärjestelmä. Kapitalistisen talouden tarkoitus on tuottaa mahdollisimman paljon rahaa kapitalisteille. Kapitalistisessa järjestelmässä työläisen saama palkka on huomattavasti pienempi kuin työn oikea arvo ja kapitalisti varastaa tämän työläisen tuottaman lisäarvon itselleen. Suomen kapitalistisessa valtiossa ihmiset voidaan jakaa karkeasti ottaen kahteen eriarvoiseen luokkaan porvaristoon (kapitalistit) ja proletariaattiin (työläiset). Me kommunistit pidämme kapitalismia huonona järjestelmänä, koska kapitalismi perustuu sille että suuret työläisten massat joutuvat elättämään pienen ryhmän kapitalisteja. Kaiken lisäksi tämä pieni kapitalistien ryhmä omistaa vielä valtion, joka on sen väkivallan väline työläisiä vastaan, toisin sanoen Suomessa vallitsee porvariston diktatuuri. Kiitokseksi riistostaan kapitalistit antavat työläisille talouskriisejä, työttömyyttä, ympäristötuhoja ja sotia.

KOMMUNISMI - Kapitalismin täydellinen vastakohta on kommunismi. Kommunistisessa yhteiskunnassa kaikki luonnonvarat, tehtaat, työkalut ja koneet eli tuotannonvälineet ovat työläisten yhteistä omaisuutta. Kommunistisessa yhteiskunnassa ei kenenkään tarvitse hallita, valvoa, riistää tai sortaa toista ihmistä. Kommunistisen yhteiskunnan periaatteena on kultakin kykyjensä mukaan, kullekin tarpeittensa mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotanto järjestetään niin, että jokainen tekee työtä kykyjensä mukaan ja jokainen saa ruokaa yms. tarpeidensa mukaan. Kommunismissa ei enää esiinny nälkää eikä minkäänlaisia köyhyyden lieveilmiöitä, jokaiselle on taattu varma asunto, ruoka, terveydenhuolto ja kaikki muutkin elämän ylläpitämisen välttämättömyydet. Kommunismissa ei enää valtiota ole, vaan se on kuollut pois tarpeettomana. Maailmassa ei ole vielä ollut kommunistisia yhteiskuntia, mutta Neuvostoliitossa ja Kiinassa vallitsi sosialistinen talousjärjestelmä ja ne olivat matkalla kohti kommunismia.

SOSIALISMI - Me kommunistit emme ole idealisteja ja tiedämme, että kommunismia ei voi panna käytäntöön yhdessä yössä. Kapitalismin ja kommunismin välillä on olemassa vielä yksi historiallinen aikakausi ja yhteiskunta, tätä me kommunistit kutsumme sosialistiseksi yhteiskunnaksi. Sosialismin aikakaudella rakennetaan kommunismia, Marx ja Lenin ovat sanoneet, että kun kapitalismi on porvariston diktatuuria on sosialismi proletariaatin diktatuuria. Proletariaatin diktatuurin aikakaudella pyrkivät vanhat porvarilliset tavat ja tottumukset eli siis porvariston jätteet, nousemaan takaisin valtaan. Sosialistinen yhteiskunta tarvitsee vahvan valtion, armeijan ja järjestyskaartin, näiden tehtävänä on estää porvaristoa nousemasta valtaan uudelleen. Proletariaatin diktatuuri tarkoittaa lyhyesti: demokratiaa työläisille ja diktatuuria porvarillisen luokan jätteille. Valtio, armeija ja järjestyskaarti ovat työläisten vallassa ja valvonnassa.

NEUVOSTOLIITTO JA KIINAN KANSANTASAVALTA - Neuvostoliitto oli ensimmäinen maa joka lähti kulkemaan sosialismin tietä. Kun Lenin ja myöhemmin Stalin johtivat Neuvostoliittoa, teki koko yhteiskunta valtavia edistyksellisiä harppauksia. Ennen Neuvostoliiton aikakautta maa oli köyhä yhteiskunta, jonka työläiset ja talonpojat kokivat nälkäkuolemia ja joita tsaari armeijoineen johti verisellä terrorillaan. Lokakuun vallankumouksen jälkeen Neuvostoliiton työläiset ja talonpojat onnistuivat rakentamaan sosialistisen yhteiskunnan, jossa oli yleinen koulutus, terveydenhuolto ja elintason sekä elinajanodotteen kasvu. Sama tapahtui Kiinassa Maon aikakaudella. Nämä yhteiskunnat ovat ihmiskunnan ensimmäiset kokemukset sosialismista ja niistä saatiin paljon hyviä kokemuksia, vaikka kylläkin myös virheitä tapahtui. Vuonna 1956 Neuvostoliitossa ja vuonna 1978 Kiinassa porvarilliset ainekset onnistuivat vastavallankuouksessa ja nämä sosialistiset yhteiskunnat aloittivat taantumisen kohti kapitalismia. Neuvostoliitosta Stalinin kuoleman jälkeen ja Kiinasta Maon kuoleman jälkeen tulee puhua valtiokapitalistisina maina.

MARXISMI - Marx ja Engels muotoilivat 1800-luvulla kommunistisen teorian jota kutsumme marxismiksi. He analysoivat kapitalismia ja tulivat siihen tulokseen, että proletariaatin on tehtävä vallankumous ja murskattava vanha porvareiden valtio väkivalloin. Marx ja Engels olivat myös sitä mieltä, että proletariaatin diktatuuri eli sosialismi on välttämättömyys siirtymävaiheessa kommunismiin. Marxismi on tiede jota soveltamalla pystytään rakentamaan parempi maailma. Marxismin kautta voimme ymmärtää miten kapitalismi toimii ja miten tuhoamme sen.

LENINISMI - 1900-luvun alussa kapitalismi oli muuttanut muotoaan, siitä oli tullut imperialistista. Kapitalistiset valtiot olivat valloittaneet suurimman osan maailmasta ja taloutta johtivat suuret kansainväliset yritykset. Lenin näki tämän ja totesi, että vallankumous ei välttämättä voita niissä imperialistisissa valtioissa jossa työväenluokka on määrällisest suurin, esimerkiksi Englannissa tai Ranskassa. Lenin puolusti marxismia kaikilta sen perusteiden muuttajilta eli revisionisteilta. Lenin kehitti marxismin teoriaa siinä miten kommunistisen puolueen tulisi järjestäytyä. Olemme marxilais-leniniläisiä koska olemme samaa mieltä Leninin kanssa siitä, että työläiset tarvitsevat kommunistisen puolueen, joka on kurinalaisesti organisoitu ja on avoin vain ihmisille jotka ovat halukkaita opiskelemaan kommunismia aktiivisesti. Puolueen kaadereiden tulee muutenkin olla koko ajan työläisten parissa, jotta he kehittyisivät hyviksi johtajiksi. Puolueen kurinalaisuus perustuu demokraattiseen sentralismiin, eli kaikki jäsenet eivät toimi omilla tahoillaan miten haluavat, vaan vähemmistö hyväksyy enemmistön tahdon ja toimii tämän mukaisesti. Leninismin perusteet muotoilivat Lenin sekä Stalin ja se on toinen aste marxismin kehityksessä.

MAOISMI - Maon sotilaallinen strategia vastasi Kiinan vallankumouksen onnistumisesta. Hänen teoriansa avulla Kiinan työläiset ja talonpojat onnistuivat ajamaan Japanin ulos maastaan sekä murskaamaan kapitalistien ja tilanherrojen vastarinnan. Kiinan vallankumous oli luonteeltaan demokraattinen vallankumous ja se onnistui aseistettujen talonpoikien käymällä kansansodalla. Talonpoikia johti työläisten kommunistinen puolue. Maoismi ei ole vain marxismin kiinalainen sovellus, vaan se antaa monia opetuksia joita kommunistit tarvitsevat kaikkialla maailmassa. Tämän päivän kommunistit ovat maolaisia, koska käytämme Maon menetelmiä työssämme jota teemme työläisten massojen keskuudessa. Olemme kaikkien työläisten palvelijoita ja erityisesti lähellä sydäntämme ovat sorretuimpien työläisten asiat, työläisten etu on aina meille tärkeintä. Opiskelemme ja pyrimme soveltamaan Maon teoriaa kansansodasta, tutkimme miten ja minne rakennetaan ne vahvat vallankumouksen tukialueet, joilta käsin työläiset kommunistisen puolueen johdolla voi murskata koko kapitalistisen yhteiskunnan. Maolaisina me korostamme myös sitä, että ristiriitoja on olemassa kaikkialla yhteiskunnassa, me emme pelkää kiistellä näistä asioista ja meidän maailman katsomuksemme ei ole mustavalkoinen. Ristiriitoja on olemassa monenlaisia, pääristiriita on tietenkin työläisten ja porvareiden välillä, mutta on olemassa myös työläisten keskuudessa ilmeneviä ristiriitoja, näistä esimerkkeinä ovat ristiriita naisten ja miesten välillä, sekä ristiriita mustaihoisten ja valkoihoisten työläisten välillä. Kaksi edellä mainittua ristiriitaa ovat työläisten keskuudessa ilmeneviä ristiriitoja ja ne ovat soviteltavissa, sillä ne ovat vain porvarillisen ajattelun heijastumia, rasismin ja seksismin, aikaansaannoksia. Kommunistit eivät pelkää puuttua ristiriitoihin niitä havaitessaan. Pidämme Maon arviota Stalinin työstä oikeana ja olemme samaa mieltä Maon kanssa siitä, että Neuvostoliitto siirtyi valitokapitalismiin Stalinin kuoleman jälkeen. Tiedämme myös saman kehityksen tapahtuneen Kiinassa Maon kuoleman jälkeen, maoismi on siis väsymätöntä revisionismin vastaista taistelua. Meidän näkökantamme mukaan proletaarinen kulttuurivallankumous on välttämätön jokaisessa sosialistisessa yhteiskunnassa ja sen on jatkuttava kommunismiin asti, sillä kuttuurivallankumous on osa luokkasotaa ja se ei lopu vasta kuin kommunistisessa yhteiskunnassa. Mielestämme Mao kehitti marxismi-leninismiä huomattavasti eteenpäin ja siksi sanomme, että maoismi on marxismin kolmas ja kehittynein muoto.

NAISTEN VAPAUTUMINEN JA NAISTEN OIKEUDET - Niin kauan kuin on ollut luokka yhteiskuntia, naiset ovat olleet erityisen sorron alla. Kommunistit ovat kaikenlaista naisten syrjintää vastaan. Suomessakin naisia sorretaan monin tavoin vielä nykyäänkin, naiset joutuvat usein tekemään pienempi palkkaisia töitä lisäksi heitä painostetaan jatkuvalla muoti ja kauneuskäsite hysterialla. Toisin sanoen naisten odotetaan Suomessa pukeutuvan miehen silmää miellyttävällä tavalla, eli yhteiskunta on seksistinen naisia alistavalla tavalla. Vasta kommunismissa nainen voi saavuttaa täydellisen vapautensa, mutta se ei tapahdu ilman taistelua. Työläisnaisten on järjestäydyttävä yhteen ja aloitettava taistelu, lopullisen vapauden naiset saavat kommunistisessa yhteiskunnassa.

VIISI SUURTA - Kommunistit kutsuvat Marxia, Engelsiä, Leniniä, Stalinia ja Maoa viideksi suureksi. Miljoonat työläiset ja talonpojat maailmassa ovat osallistuneet taisteluun kommunismin puolesta, mutta nämä viisi suurta ovat poikkeuksellisessa arvossa keskuudessamme. Marx ja Engels perustivat tieteellisen kommunismin. He johtivat kommunistien taistelua maailmassa omana aikanaan, niin tekivät myös Lenin, Stalin sekä Mao. Jokainen näistä viidestä suuresta on tuonut jotain uutta ja arvokasta kommunistien teoriaan. Kukaan heistä ei ole virheetön, sillä jokainen ihminen tekee tyhmiä asioita ja on joskus väärässä. Nämä viisi suurta eivät ole meille mitään jumalia. Marx, Engels, Lenin, Stalin ja Mao ovat meille suuria opettajia, joiden suuret ajatukset eivät voi toimia ilman työväenluokkaa.

VALLANKUMOUS - Porvaristo ei luovuta valtaa vapaaehtoisesti. Joka kerta kun työläiset ovat yrittäneet poistaa kapitalismin, ovat porvarit käyttäneet kaikki mahdolliset keinot työläisten nujertamiseksi. Suomen historiassa meillä on vuodelta 1918, julma opetus siitä kuinka valtio tekee kaikkensa kapitalistisen yhteiskunnan pelastamiseksi. Koska porvareilla on takanaan armeija ja kaikki pääomat on työläisten turha kuvitella porvareiden murskaamista perinteisellä sodankäynnillä. Vallankumouksen alkaessa on työläisillä oltava johdossaan kommunistinen puolue ja työläisten armeija joka toimii Maon kansansodan taktiikkaa soveltaen. Me kommunistit sanomme suoraan, että aseellinen vallankumous on ainoa tie kommunismiin. Me emme ole sotahulluja, emmekä ihannoi aseita ja verilöylyjä. Kannatamme väkivaltaista vallankumousta koska historia on täynnä esimerkkejä siitä kuinka porvariston valtaa ei voida murskata rauhanomaisin keinoin. Hyvin suunniteltu ja oikein johdettu kansansota itse asiassa rajoittaa väkivallan määrää, sillä mitä nopeammin porvariston valta murskaantuu, sitä lyhyemmäksi jää työläisten kärsimysten aika.